French Language
German Language
Polish Language
Thai Language
สุนันทาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่บ้านหัวหิน

บ้านสุนันทา หัวหิน รีสอร์ท ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นทั้งด้านธุรกิจและชีวิตประจำวัน  ได้พย่ายามต่อสู้ฟันฝ่าเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นไปได้ทั้งผู้ร่วมงานและผู้เข้าพัก  จะพิจารณาดำเนินการในทุกพื้นที่เพื่อค้นหาช่องทางที่จะทำให้มีผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด  และจะดำเนินการแสวงหาและค้นหาช่องทางศึกษาอื่น ๆ เพื่อเตือนเราถึงหารช่วยเหลิอเล็กน้อย 

เราจะพยายามต่อสู้อย่างต่อเนื่องเพื่อหาข้อแตกต่าง   ขณะที่ในเวลาเดียวกันกับการพิจารณาข้อผูกมัดที่จะจัดหาให้กับผู้เข้าพักได้รับบริการที่มีคุณภาพเป็นรางวัลพิเศษ  นโยบายของบ้านสุนันทา หัวหิน รีสอร์ท คือ จัดหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดการบริการ เราเชื่อว่าเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับสูง ความสุขสบายที่จัดหให้ดีขึ้น ความตั้งใจจริงที่จะให้ที่พักอาศัยมีประสิทธิภาพ วัสดุการจัดการ กำจัดสิ่งปฏิกูล และให้คำมั่นว่าจะต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีงาม และจะบิการให้เป็นตัวอย่างสำหรนับธุรกิจและชุมชนอื่น                                                                                                                                                                                                                                     

การเสนอขอบริการสนับสนุนของบ้านสุนันทา ทัวหินไม่เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนขนาดใหญ่ จุดประสงค์ของเราคือการทำหลาย ๆ สิ่งเล็กน้อยเมื่อรวมกันแล้วจะเป็นการริเริ่มสีเขียวขนาดใหญ่ การออมมส่วนใหญ่มาจากการออมพลังงานแสงสว่าง การนำน้ำใช้แล้วมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล และการทำปู๋ยหมัก

เราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม:

• เรามีขบวนการจัดรีไชเคิล : กระดาษสำนักงาน , กระดาษหนังสือพิมพ์ , ขวดแก้ว , กระป๋อง , พลาสติก ม , กระดาษแข็งต่าง ๆ และ แบตเตอรี่
• เราทำปุ๋ยหมักจากพืช และอาหารชีวภาพ                                                                            
• ถังขยะรีไซเคิลรอยรีสอร์ท.
• หลังคารีสอร์ททาด้วยสีอ่อน.
•  จัดทำรายงานด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อลดการใช้กระดาษ .

 

• ห้องน้ำทุกห้องมีปุ่มกดสำหรับประหยัดน้ำ.
• น้ำจากอ่างในห้องน้ำ ฝักบัวอาบน้ำ นำมารีไซเคิลและใช้สำหรับต้นไม้ในสวน.
• ระบบการใช้น้ำในสวนรดต้นไม้เฉพาะในตอนเช้าและตอนเย็น เพื่อการระเหยของน้ำเป็นจำนวนน้อย.
• ใช้น้ำในสวนอย่างมีประสิทธิภาพ.
•  ปลูกต้นไม้รอบรั้วบ้าน และสวนบนหลังคา .

 

•  พลังงานหลอดไฟฟ้าใช้ในห้องและอื่น ๆ จะถูกปิดเมื่อพนักงานดูแลห้องพักออกจ่ากห้อง .
• เครื่องควบคุมเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพดี.
• อุปกรษ์สำหรับในครัวเป็นเครื่องไฟฟ้า.
• อุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดได้รับการบำรุงรักษาเป็นประจำ เพื่อประหยัดพลังงาน.
•  ต้นไม้ปลูกรอบรั้วบ้าน และสวนบนหลังคา .

 

• ผ้าในห้องจะได้รับการเปลี่ยนให้เมื่อได้รับการร้อยงขอ.
• ห้องอากาศบริสุทธิ์.
• ห้องไม่สูบบุหรี่.
• สภาพแวดล้อมสอาด
• เครื่องกรองอากาศสำหรับเครื่องปรับอากาศ

 

• และ สุดท้าย
• มีการฝึกพนักงานและ ให้ความรู้เพื่อ โลกสีเขียว
• โดยบุคคลทั่วไปสนใจและตระหนักถึงวิธีการ ลดโลกร้อน ของเรา
• ECO เป็นหลักพื้นฐานเเพื่อการพักผ่อนที่เป็นมิตรของรีสอร์เรา